top of page
More about Outputs

Konsorciumi do të përfitojë nga kapaciteti dhe aftësitë e ofruara nga gjashtë partnerët për të krijuar mjete dhe produkte që mund të përdoren lehtësisht nga aktorë të ndryshëm. Duke pasur parasysh rëndësinë në rritje të TIK-ut në tregun global dhe mundësive të punësimit që lidhen me të, rritja e shkrim-leximit në TIK dhe mendësia sipërmarrëse janë synime të përhapura në BE27, kështu që një iniciativë bazë si kjo mund të ofrojë një pikënisje të mirë për përmirësimin e të mësuarit të ofruar.

 

Projekti mund të përdoret si një praktikë bazë për zhvillimin e aftësive dixhitale për iniciativa të tjera të ngjashme, duke u zgjeruar si shembull për punën me të rinjtë dhe një nismë e shoqërisë civile si një mjet për të vërtetuar aftësitë e fituara përmes arsimit joformal ose informal.

 

Për këtë arsye, një version i përmbajtjes do të krijohet në anglisht për të lehtësuar përhapjen më të gjerë.

bottom of page